Back to parent

GAIC

GAIC = Guizhou Aviation Industrial Corp.

Factory: Anshun, Guizhou

Aircraft:

Mik. JJ-7(FT-7), Mongol

82>